Samvirkebarnehagene_logoikon

Vår hverdag – Kråkeby

Vi er opptatt av at barna skal få brukt kroppen sin gjennom variert fysisk aktivitet både inne og ute, i tillegg til at de skal få muligheten til å utvikle ulike motoriske ferdigheter.

Bilde av en ansatt og et barn som leier
Kråkeby barnehage

Fokusområder

Rammeplanen er bygget opp rundt tre hovedsøyler som vi finner det riktig å si litt mer om:

Barndommen
har egenverdi

Helhetssyn
på barnet

Et aktivt
menneskesyn

Med at barndommen har egenverdi menes det at den ikke er et forstadium til voksen alder, men en viktig egenartet del av selve livet. Den kan ikke hoppes over eller forseres, og vi bærer den med oss resten av livet. Leken er barndommens dominerende virksomhet. Den kjennetegnes ved at den er frivillig, lystbetont og  ”på liksom”. Lek er svært mangeartet, og en vanlig hovedinndeling kan være funksjonslek, rollelek og konstruksjonslek. En god lek kan inneholde alle disse typene, og det er også en av årsakene til at ulike barn på ulik alder kan ha god lek med hverandre. Det er bare fantasien som setter grenser for lekens innhold, og derfor ser vi det som vår viktigste oppgave å gi barnet tid, rom og gode vilkår for lek.

I helhetssyn på barnet ligger dette at alt henger sammen. Vi kan ikke bare utvikle motorikk eller språk. Hele barnets utvikling henger nøye sammen. I førskolealderen lærer barnet vel så mye gjennom lek og omsorg som i en direkte læresituasjon, vi kan derfor ikke skille dette fra hverandre. Vår oppgave blir å være bevisst læringsaspektet gjennom en hel dag for hvert enkelt barn, og være modeller for barna. Dette blir vi aldri ferdige med, fordi det endrer seg fra år til år, og fra barn til barn, og det krever at vi stadig er til stede med hele oss i den enkelte situasjon.

Et aktivt menneskesyn er det motsatte av at barnet er en boks som vi kan fylle med det vi synes er viktig. Vi tror at mennesket har en iboende drivkraft til egen utvikling. Vårt mål er at barnet etterhvert skal ledes av en indre styring, dvs. kunne reflektere over nye situasjoner med gamle assosiasjoner, og dermed trekke gode slutninger på hva det skal gjøre.

Videre sier rammeplanen mye om selve innholdet i en barnehagehverdag. Det skal være mye god lek, kommunikasjon og sosialt samspill. Vi er glad for at vi har en rammeplan som presiserer dette synet på førskolebarna og deres utvikling, ikke alle land har det. Fordi leken er førskolebarnets hovedaktivitet ser vi det som vår viktigste oppgave å fremme og legge til rette for god og variert lek. Forskning viser at barn som har lekt mye og variert lek, har det beste grunnlaget for videreutvikling som ungdom og voksen. Gjennom lek kan man både lære nye ting, bearbeide opplevelser og tilegne seg identitet og selvforståelse.

I Barnehagens rammeplan står det at barnehagen skal fremme barns livsmestring. På Kråkeby har vi valgt å dele arbeidet med livsmestring inn i seks hovedområder: 

Selvfølelse

Kommunikasjon

Selvstendighet

Kreativitet

Trygghet

Evne til sosialt
samspill

Slike ferdigheter er vanskelige å måle, men svært viktige! Vi har laget oss noen måter å observere dette på, og kartlegger alle barna to ganger pr år for å se om vi arbeider i riktig retning med det enkelte barn. Foreldrene får høre om dette på foreldresamtalene.

Bilde av barn som tegner på et murvegg
vår hverdag

Utelek

Vi er opptatt av at barna skal få brukt kroppen sin gjennom variert, fysisk aktivitet – både inne og ute. På Kråkeby leker vi ute hver dag. Lekeplassen vår er delt i fire soner, med lekeområder rundt hele huset. De aller yngste har sin egen skjermede uteplass.

Vi har et variert uteområde som gir varierte utfordringer gjennom alle årstider. Vi har gress, sandkasser, fjellknauser og trær å klatre i. Vi har sklier, bærbusker og gode plasser å gjemme seg.

Ute har vi også bruskasser, planker og presenninger som ofte er i kreativ bruk. Udefinerte materialer er en viktig del av det kreative lekemiljøet på Kråkeby.

Vi mener det er viktig at barn er mye ute, og har derfor flere overbygde spiseplasser, slik at vi ikke nødvendigvis må avbryte utetiden pga. lunsj eller fruktmåltid. Vi har f.eks. en grillhytte som vi bruker flittig hele året. Vinterstid er det godt å sette seg rundt bålet og spise lunsj.

 • Fysisk aktivitet

  Vi er opptatt av at barna skal få brukt kroppen sin gjennom variert, fysisk aktivitet og på Kråkeby leker vi ute hver dag.

 • Variert uteområde

  Vi har varierte uteområder med gress, sandkasser, fjellknauser og trær å klatre i, samt bærbusker og gode plasser å gjemme seg.

 • Spise ute

  Vi mener det er viktig at barn er mye ute, og har derfor flere overbygde spiseplasser, slik at vi ikke alltid må avbryte utetiden pga. lunsj eller fruktmåltid.

vår hverdag

Innelek

I tillegg til å legge vekt på fysisk aktivitet ute, er vi opptatt av at barna også skal få muligheten til å utvikle ulike motoriske ferdigheter inne. Vi har rom som er egnet for fysiske aktiviteter og rom som er tilpasset malingsaktivitet, vi har bibliotek og et romslig kjøkken hvor alle spiser felles frokost.

Kråkebyhuset er i utgangspunktet et bolighus fra 1949 som er bygd på og endret til barnehage i 2007. Huset vårt byr på mange spennende lekeområder, og deler av det gamle husets arkitektur og interiør er fortsatt å spore. Vi har store rom med god takhøyde og små rom med tydelige funksjoner.

Vi har et levende lekemiljø hvor barna er med å medvirke hvordan skal være. Vi er opptatt av å følge barns interesser og tilrettelegge for god lek. På Kråkeby har vi mange muligheter.

 • Utvikle motoriske ferdigheter

  Vi er opptatt av at barna skal få muligheten til å utvikle ulike motoriske ferdigheter inne.

 • Spennende lekeområder

  Huset vårt byr på mange spennende lekeområder, og deler av det gamle husets arkitektur og interiør er fortsatt å spore.

 • Levende lekemiljø

  Vi har et levende lekemiljø hvor barna er med å medvirke hvordan skal være.

vår hverdag

Turområder og nærmiljø

Kråkeby ligger midt i smørøyet med nærhet til både byen, skogen og byfergene. De fleste turene går til skogen og vi har flere forskjellige skogsplasser vi går til. En av plassene våre har en gapahuk som er god å ha på regnværsdager. På skogsturene får barna boltre seg og vi har med mat slik at hele dagen nytes i skogen. Hvor vi går på tur avhenger av hva vi jobber med i de forskjellige gruppene. Av og til går vi tur rett rundt ved barnehagen, ved stadion eller til byen. Vi har mange og varierte muligheter i vårt nærområde.

 • Byen

  Kråkeby ligger midt i smørøyet, så av og til går vi tur ved barnehagen, stadion eller i byen.

 • Skogen

  De fleste turene går til skogen. Da får barna boltre seg og vi har med mat, slik at hele dagen nytes i skogen.

 • Byfergene

  Det er mange turmuligheter i nærområdet, og byfergene gjør det lett å ta seg rundt – i tillegg til at det er veldig stas å ta ferge.

vår hverdag

Hjertet – de yngste barna

Hjertet er navnet på gruppen til de yngste i barnehagen. Denne gruppen har en fast base som består av tre rom som er forbeholdt de yngste barna, slik at de blir skjermet både i leken og daglige gjøremål. De eldre barna kan gå på besøk hit, men det blir på 1-åringenes premisser.

Hjertet ligger skjermet innerst i barnehagen, slik at det ikke er mange som beveger seg forbi og forstyrrer de yngstes aktiviteter. Hjertebarna har mer behov for ro, stabilitet og trygghet rundt seg enn de større barna. Her har de plass til å bevege seg trygt rundt, uten å måtte passe seg for eldre barn som er mer mobile. På Hjertet har vi materialer og lekemiljø som passer godt for denne aldersgruppen.

Ute har Hjertet sin egen utebase hvor de kan være skjermet om og når det trengs, men de kan også bruke hele barnehagens uteareal. Hjertebarna sover ute på en overbygd veranda i vogner. Vi har sovevogner, men vil man bruke sin egen vogn kan man det.

 • Fast base

  De yngste barna har en fast base som består av tre rom, der de blir skjermet både i lek og daglige gjøremål.

 • Ro, stabilitet og trygghet

  Hjertebarna har mer behov for ro, stabilitet og trygghet rundt seg enn de større barna. Her kan de minste bevege seg trygt rundt.

 • Egen utebase

  De har sin egen utebase der de kan være skjermet om/når det trengs. Hjertebarna sover ute på en overbygd veranda i vogner.

vår hverdag

Mattilbud

På Kråkeby serverer vi frokost fra 7:30 – 8:30 hver dag. Frokosten består av en «buffet» hvor barna selv kan velge hva det vil spise. Frokosten er felles for alle gruppene, utenom 1-åringene. De spiser frokost i basen sin. Alle barn som skal spise frokost må være i barnehagen senest 8:15.

Vi har en variert lunsjmeny med varme retter 3 dager i uken. Vi har egen kjøkkenassistent som lager maten. Vi er opptatt av at tiden vi sitter sammen rundt lunsjbordet skal være en samlende og hyggelig stund. Kl. 14 serverer vi mellommåltid som består av frukt og knekkebrød.  

 • Frokost

  Frokosten består av en «buffet» hvor barna selv kan velge hva det vil spise.

 • Lunsj

  Vi har en variert lunsjmeny med varme retter 3 dager i uken. Vi har egen kjøkkenassistent som lager maten.

 • Mellommåltid

  Kl. 14 serverer vi mellommåltid som består av frukt og knekkebrød.

vår hverdag

Å være foresatt på Kråkeby

Samvirkebarnehagene er foreldredrevet ved at styret består av tre foreldrerepresentanter. På den måten har foreldrene stor innsikt og påvirkningskraft når det gjelder driften av barnehagene våre. Kråkeby har vi en stor og aktiv foreldregruppe. Av og til arrangeres det samlinger og treff på initiativ av foreldre.

Vi har et samarbeidsutvalg hvor det sitter tre foreldrerepresentanter sammen med to ansattrepresentanter. Vi ønsker at dere som foresatte skal bli hørt og tatt alvor, og har stort fokus på å etablere et godt foreldresamarbeid. Vi tror det skaper gode rammer rundt barna.

Vi bruker Kidplan som kommunikasjonsplattform. Det er en app alle foreldre kan laste ned, hvor vi legger ut informasjon om dagene våre. Vi har også utviklet en egen foreldrehåndbok som foreldrene Kråkeby får tilgang til. Den skal gjøre det lett å finne informasjon man lurer på i.  

 • Stor innsikt og påvirkningskraft

  Barnehagen er foreldredrevet, det vil si at styret består av tre foreldrerepresentanter. På den måten har foreldrene stor innsikt og påvirkningskraft.

 • Godt foreldresamarbeid

  Vi ønsker at dere som foresatte skal bli hørt og tatt alvor, og har stort fokus på å etablere et godt foreldresamarbeid.

 • Foreldrehåndbok

  I tillegg til å bruke Kidplan, har vi utviklet en egen foreldrehåndbok. Den gjør det lett å finne informasjon om ting man lurer på.

"Vi har en annerledes driftsform som vi tenker bidrar til mer variasjon og bedre progresjon gjennom barnehagelivet."

kråkeby barnehage

Hvorfor velge oss?

Kompetente og engasjerte ansatte

Vi har en variert og sammensatt gruppe bestående av pedagoger, fagarbeidere og assistenter.

Fasiliteter

Vi har et fantastisk bygg bestående av både gammel og moderne arkitektur, i tillegg til flotte og varierte uteområder. Vi har bl.a. aktivitetshall, bibliotek og verksted, samt vårt eget kjøkken med vår egen kokk.

Nærområde

Kråkeby barnehage ligger på nordre Kråkerøy, i gangavstand fra sentrum, skogen, værste, og ikke minst Gamlebyen – en liten fergetur unna.

Foreldreeid barnehage

Dette gir deg som foresatt muligheten til å påvirke barnas barnehagehverdag.

lurer du på noe?

Ta kontakt med oss

Kom gjerne på besøk om dere vil se barnehagen, eller ta en prat med oss.

Fyll inn skjema, så tar vi snart kontakt med deg!