Samvirkebarnehagene_logoikon

Våre avdelinger - Trondalen

0

Barn

0

Ansatte

0

Avdelinger

cute-toddler-girl-with-papers

Nøtteliten (1-2 år)

På denne avdelingen skal barna oppleve en trygg og god overgang fra hjemmet til barnehagen. Dette oppnår vi ved å gi hvert enkelt barn mye omsorg, forutsigbarhet og tilstedeværelse. Ved å skape gode erfaringer gjennom lek, turer og sang og drama er vårt mål å utvikle robuste barn med troen på seg selv og høy grad av selvfølelse.

For at vi på best mulig måte skal møte hvert enkelt barn på deres utviklingsnivå og i sin forskertrang, deler vi ofte i smågrupper. I smågruppene får vi voksne mer tid til hvert enkelt barn og deres ulike behov. Barna får medvirke i sin egen hverdag og mer ro i sin utvikling av språket og sosiale kompetanse.

På Nøtteliten dannes den grunnleggende lekekompetansen til barna, og leken skal ha en sentral og viktig plass i hverdagen. Det er her de yngste barna begynner å knytte vennskapsbånd. På Nøtteliten har vi voksne god relasjonskompetanse og er alltid til stede for å støtte og veilede barna. Gjennom daglig lek med sang, musikk, eventyr og drama skaper vi glede og trivsel for de yngste barna i barnehagen.
Bilde av et barn som leker med en voksen

Tyttebærriset (2-3 år)

På denne avdelingen deler vi inn barna i smågrupper så ofte vi kan. Små lekegrupper med tilstedeværende voksne skaper trygghet og trivsel hos 2-3 åringene. Leken er det viktigste som foregår i barnehagen og alle barna på Tyttebærriset skal ha en plass i det lekende fellesskapet. I leken lærer de å dele, vente på tur, ta hensyn og samarbeide med hverandre. På Tyttebærriset har vi voksne god relasjonskompetanse og er alltid tilstede der barna leker.

Vi er opptatt av å bygge sterke og robuste barn med tro på seg selv og egne muligheter. Gjennom nære, trygge og anerkjennende relasjoner får barna på Tyttebærriset oppleve at de har en betydning for andre mennesker.

Musikk, sang og drama preger hverdagen vår på Tyttebærriset. Dette er et effektivt formidlingsverktøy og bidrar til mye humor og glede på avdelingen. Vi jobber aktivt med utvikling av språk og sosial kompetanse gjennom sang og drama hver eneste dag.

Barnehagen har skogen som nærmeste nabo. Skogen er en fantastisk arena for lek og drama og dette benytter vi oss flittig av. På Tyttebærriset tar vi ofte med oss konkreter, gitar og andre dramaeffekter ut på tur. Vi er glade i å spise lunsj ute og lager mye mat på bål eller primus i skogen.
Bilde av fire jenter som danser med armene i været på Begbyenga

Revehiet (3–5 år)

På Revehiet viser vi voksne god relasjonskompetanse hvor barna blir anerkjent, sett, hørt og forstått. Alle barna skal oppleve at de er en del av et fellesskap. Vi har stort fokus på læring av sosial kompetanse. Målet er at barna skal bli robuste og trygge som kan fortelle hva de mener og vil, samtidig som de kan sette seg inn i andres behov.

Barn i alderen 3–5 år er opptatt av rolleleken. Vi voksne gir tid, rom, nok og variert lekemateriell. For at barna skal få ro i leken deler vi barnegruppen ut ifra alder, ønsker og interesser. Vi er ofte på tur i skogen, og ser på den som en lekeplass. Vi voksne er aktive lekere sammen med barna både ute og inne.

På Revehiet jobbes det mye med språkutvikling. Vi legger til rette for smågrupper hvor barna aktivt må bruke språket for samarbeid og utvikling av leken. Vi legger vekt på å bruke språket i hverdagssituasjoner som påkledning, måltider og samlinger. Vi trener munnmotorikk og artikulasjon ved hjelp av rim, regler, sang, lesing og andre morsomme teknikker.

Glede og humor preger hverdagene på Revehiet. Vi tøyser og ler mye sammen. Barn og voksne improviserer, forteller, dramatiserer sanger, tekster, og eventyr som bidrar til morsomme stunder og opplevelser. På Revehiet byr vi voksne på oss selv, er tilstedeværende og gleder oss sammen med barna.
Bilde av to barn som venter på mat

Bjørkestubben (3–6 år)

På Bjørkestubben er dagene fylt med glede, gode samtaler, turer og variert lek. Rolleleken har en sentral plass hos de eldste barna, og vi videreutvikler leken ved å legge til rette for ulike lekemiljøer.

Vi deler barnegruppen i mindre grupper hver dag for å få bedre ro, konsentrasjon og tid rundt aktivitetene. På denne måten utvikler barna bedre selvhevdelse, lekekompetanse og et godt språk. Språkutvikling og musikk henger sammen, og vi bruker mye dramatisering, brettspill og spill på instrumenter i hverdagen. Musikk inneholder mange elementer som er sentrale i arbeidet med barns språkutvikling. Ord og setninger har en oppbygning som inneholder rytme, tempo, klang og dynamikk- akkurat slik musikk har.

Barnehagen har skogen som nærmeste nabo, og denne bruker vi ofte. Vi går ukentlig på lange turer i skog og mark hvor barna tilegner seg kunnskap om nærmiljøet og dets historie. I tillegg har vi et stort fokus på at barna skal kunne orientere seg, ta vare på og ferdes trygt i naturen. Vi tenner bål og lager mat både på tur og i grillhytta vår. Gjennom omsorg og tilstedeværende voksne, er vi opptatt av å møte- og ta barnas følelser på alvor. På denne måten er vi med på å skape robuste og trygge barn.