Samvirkebarnehagene_logoikon
Søk
Close this search box.

Vår hverdag – Trondalen

I Trondalen barnehage møter barna engasjerte, lekne, varme og tilstedeværende voksne hver eneste dag.

Bilde av en ansatt og et barn som leier

Fokusområder

Trondalen barnehage sin pedagogiske plattform beskriver veien vi vil gå for å nå målene i Rammeplanen for Barnehager. Plattformen beskriver hva barna tilbys i sin barnehagehverdag – menneskesynet og læringssynet som vi legger til grunn for vårt pedagogiske arbeid. 

Lek for livet

God folkeskikk

Barns medvirkning

Mangfold og
gjensidig respekt

Leken er noe av det viktigste som foregår i barnehagen – i den formes livet!  

Barnehagen er den arena hvor barna opplever sitt første møte med en gruppe mennesker etter sin egen familie. Barna tilegner seg sosial kompetanse gjennom leken og de vennskap de får i barnehagen. Sosial kompetanse er en forutsetning for vennskap og vennskap utvikler sosial kompetanse.  

For barn er leken forlokkende og lystbetont. Leken er viktig i seg selv, uten å være et middel i forhold til noe annet. Barn leker for å leke og fordi det er moro. Her etableres gode vennskap.  

Sosial kompetanse handler om å lære sosiale koder og vite hvordan vi skal oppføre oss. Noe av det viktigste vi kan lære barna er å dele, vise empati, lytte og samarbeide. Å bli likt av alle er ikke et mål i seg selv, men barn som har lært de sosiale kodene er lettere å være sammen med og blir derfor godt likt. Når barn lærer å dele retter de fokuset vekk fra seg selv og over på andre. Barna lærer at de er sosiale mennesker som har forpliktelser og skal ta hensyn.

Barns medvirkning handler ikke om å få sin vilje. Det er noe mer enn å være med å bestemme, ta avgjørelser og ta egne valg. Det handler om å uttrykke seg, bli lyttet til, samhandle og respektere hverandre i fellesskap som inkluderer alle. Medvirkning handler om å være en del av fellesskapet og påvirke det som skjer. Vi i Trondalen barnehage er opptatt av å anerkjenne barna slik at de skal få opplevelsen av å bli sett, hørt og forstått. 

Vi som er voksne i barnehagen skal se, lytte, anerkjenne og respektere barnet. Det er viktig at vi snakker med barnet på en respektfull og anerkjennende måte. Vi voksne skal veilede barnet til å finne sin egen drivkraft slik at de opplever fellesskapet med andre barn og voksne som verdifullt.

vår hverdag

Lek for livet

Vi skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. I Trondalen barnehage skal barna lære å tenke selv og få lov å medvirke til egen læring. Vi skal lytte til barna, ta barna på alvor og undre oss sammen med dem. Vi skal gi råd og klare føringer når barna trenger det. Dette skal vi gjøre ved å stille spørsmål som gjør barna mer nysgjerrige, og undre oss sammen med dem. Lek for livet!

Friluftsliv

Med Trondalsskogen som nærmeste nabo er vi på tur opptil flere ganger i uken. Noen dager lager vi også bål og mat på tur. I Trondalen barnehage skal barna få gode opplevelser med friluftsliv året rundt, og vi benytter oss mye av nærområdet vårt. I skogen formes leken på en annen måte, den tilføres nye elementer, og nye relasjoner mellom barna dannes.

Vennskap

Vennskap er viktig for barnets utvikling og vennskap utvikles gjennom lek. Derfor er det viktig at vi her i barnehagen legger forholdene til rette slik at vi fremmer et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. Leken har stor betydning for barns utvikling av fellesskap og inkludering i barnehagen. Det er gjennom leken barnet danner et bilde av seg selv. På den måten dannes vennskap. Et av barnehagens viktigste mål er at alle barn skal ha gode venner i barnehagen. Det gjør vi ved å styrke barnas relasjon til hverandre og ved å være tilstedeværende voksne.

Å være foresatt i Trondalen barnehage

Dere foreldre skal være trygge på at omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen og at omsorgen har en verdi i seg selv. God omsorg skaper trygghet, trivsel og utvikling av empati og nestekjærlighet. En trygghet som bidrar til at barna utvikler tillit til seg selv og andre.  

Dere skal oppleve at barnet blir sett, forstått, respektert og får den hjelp og støtte de har behov for. Vi vil ta vare på barnet deres ved å vise at omsorg, lek og læring går hånd i hånd. Alle barna i Trondalen barnehage skal oppleve tilstedeværende voksne som kommuniserer empatisk. For barna som mottar empatisk kommunikasjon vil det være med på å fremme evnen til medbestemmelse, forebygge dårlig oppførsel, fremme mestring, utvikling, trivsel og utvikle god selvfølelse. For å bygge selvfølelse skal vi voksne være i relasjon med barnet. 

«Sammen er vi bedre – her er barn og voksne tilstede.»

Trondalen barnehage

Hvorfor velge oss?

Hjerte for yrket

Vi har en engasjert, varm og dyktig personalgruppe med høy utdanning.

Fasiliteter

Vi har en flott barnehage med fine uteområder og varierte muligheter for alle barna.

Nærområde

I Trondalen barnehage skal barna få gode opplevelser med friluftsliv året rundt, og vi benytter oss mye av nærområdet vårt.

Foreldreeid barnehage

Dette gir deg som foresatt muligheten til å påvirke barnas barnehagehverdag.

lurer du på noe?

Ta kontakt med oss

Kom gjerne på besøk om dere vil se barnehagen, eller ta en prat med oss.

Fyll inn skjema, så tar vi snart kontakt med deg!