Samvirkebarnehagene_logoikon

Vår hverdag – Kjølbergskogen

Vår hverdag består av mye utelek i det flotte uteområdet vårt, samt i skogen. I tillegg prøver vi kontinuerlig å inspirere til god lek og kreativitet.

Vår hverdag

Fokusområder

Vårt mål er at barnehagens hverdag skal være preget av gode og meningsfylte opplevelser. For å oppnå dette, jobber vi med fokus på:

Danning og lek

Dokumentasjon, refleksjon
og evaluering

Barns medvirkning

Inkluderende miljø 

Progresjon

Godt foreldresamarbeid

vår hverdag

Leken

Leken er for barna en grunnleggende livs- og læringsform. Leken skal være en kilde til glede i hverdagen. Den skal være på barnas premisser og være et sted de kan få utfolde seg og uttrykke sine følelser. 

I barnehagen kommer leken i første rekke. Vi legger til rette for allsidig og variert lek gjennom å støtte, veilede og delta i barns utvikling av gode lekeferdigheter.. 

Vi tilpasser rommene til de enkelte barnegruppene med utgangspunkt i barns undring og interesser. Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder og deres undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte. 

Vi skal legge til rette for et lekefelleskap med rom for barns vennskap på tvers av alder og kulturelle ulikheter. Vi ønsker å forhindre at mobbing og utestengning i leken ødelegger samspill og gode relasjoner.  

Lekens uttrykk og innhold kommer til syne overfor barn og foreldre gjennom daglige samtaler og informasjon på KID Plan. Planlegging og evaluering foregår kontinuerlig gjennom hele barnehageåret.

Danning gjennom omsorg, læring, livsmestring, mat og helse

I vår barnehage skal barna få dekket alle sine grunnleggende behov som mat, hvile, trøst og kos, meningsfulle aktiviteter og gode sosiale samspill.  Barna har ulike behov og individuelle hensyn må tas. Med omsorg mener vi at vi i tillegg skal støtte barna i deres utvikling til å bli den beste utgaven av seg selv.  Dette innebærer bevisst tilrettelegging for lek og læring, utfordringer, støtte og veiledning. 

Danning er et videre begrep enn oppdragelse og skjer gjennom at barn erfarer og reflekterer over egne handlinger og væremåter i samspill med voksne. Dette samspillet, samt hensynet til hverandre, er forutsetninger for barnets danning. Med kjærlighet, omsorg og lydhørhet for barnets egenart, veileder og støtter vi barnet i dets utvikling. 

Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

Barn lærer gjennom det de opplever, erfarer og mestrer på alle områder.  Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning.  

Måltidet skal være en positiv opplevelse som bidrar til kunnskap, felleskap og gode matvaner og er en del av det pedagogiske  arbeidet i barnehagen.

Bilde av barn som som venter på mat

Barns medvirkning

Barna skal få omsorg, støtte og hjelp slik at de føler seg sett og hørt. Vi skal gi alle barna gode opplevelser i et fellesskap og hjelpe dem til å være aktive deltagere i alt som skjer i løpet av dagen.  

Barna skal få muligheten å ta egne valg ut i fra alder, modenhet og egne erfaringer. Vårt miljø skal være preget av undring, engasjement og en positiv innstilling, med tro på barna og deres iboende kraft og evner. 

Inkluderende og anerkjennende miljø

Barna skal få en god start på dagen ved å bli møtt av imøtekommende og engasjerte voksne. 

Barna skal få oppleve at de er en del av et felleskap hvor de må bidra til å skape mening i samspill med andre. Barna skal bli sett og hørt og deres rettigheter skal ivaretas. Barna skal bli tatt på alvor, og skal gis verktøy til å takle krenkende adferd fra andre. 

Barna bør få prøve å feile, derfor må vi være avventende med å gi barna svar og løsninger. Utgangspunktet må være å bygge på det barnet allerede kan og sørge for at barnet får motivasjon, støtte og veiledning underveis.   

I vår barnehage jobber vi med pedagogisk likestillingsarbeid. Med dette mener vi at jenter og gutter skal ha like muligheter. Barna skal ikke tillegges egenskaper bare fordi de er jenter og gutter. 

Vi har en ressursorientert tilnærming til mangfoldet i samfunnet. Det gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter. Vi lærer om andre kulturer i vårt arbeid med tradisjoner, høytider, Forut og Plan Norge mm. 

«Trygge voksne skaper trivsel og gode dager for barn og voksne.»

Kjølbergskogen barnehage

Hvorfor velge oss?

Hjerte for yrket

Hos oss er det engasjerte, gode og trygge voksne, som alltid har barna i fokus.

Fasiliteter

Vi har et stort og flott uteområde med spennende apparater og mange muligheter for fysiske utfordringer og lek.

Nærområde

Vi har skogen et steinkast unna, og tilgang på flotte turområder som vi benytter oss av ukentlig.

Foreldreeid barnehage

Dette gir deg som foresatt muligheten til å påvirke barnas barnehagehverdag.

lurer du på noe?

Ta kontakt med oss

Kom gjerne på besøk om dere vil se barnehagen, eller ta en prat med oss.

Fyll inn skjema, så tar vi snart kontakt med deg!