Samvirkebarnehagene_logoikon

Vår hverdag – Haugeløkka

Vi vil at hverdagen skal være god for både barn, foreldre og de voksne i barnehagen. For at vi skal få en opplevelse av god hverdag, må vi ha engasjerte voksne som er til stede for barna.

Vår hverdag

Fokusområder

Den gode hverdagen

Foreldreaktiv tilvenning
og overganger

Kroppen er toppen

Litteratur og språk

Samarbeid

Fokusområder

Den gode hverdagen

Barndommen har en egenverdi, det vil si at det å være barn har en verdi i seg selv. Barn er ikke ufullstendige individer som kun skal forberedes til å starte på skolen eller til å bli voksne, barna har en verdi slik de er akkurat nå. Barn har en stor del av barndommen i barnehagen. Personalet må være bevisste på det ansvaret vi har for at barna får en barndom preget av trivsel, omsorg, gode relasjoner og lek. En god barndom skapes av gode øyeblikk her og nå. Barna skal få den tiden de trenger til å leve i nuet, til å leke og bare være. Vi har et barnesyn der vi ser på barn som selvstendige individer, som er like mye verdt. Barn har rett på respekt for sin opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av miljøet rundt dem, men barn påvirker også sine egne liv. Barnets beste skal være grunnlag for alle våre handlinger.

Foreldreaktiv tilvenning og overganger

I Haugeløkka barnehage har vi foreldreaktiv tilvenning. Foreldre, barn og personal blir kjent gradvis over en lengre periode, ved at foreldrene deltar aktivt i barnets barnehagestart. Tilvenningen har grunnlag i både tilknytningsforskning og egne erfaringer. Tilknytning handler om et bånd mellom barnet og omsorgsperson. Tilknytningspersonen er en trygg havn som barnet kan komme til når det har behov for trøst og omsorg, slik at barnet kan utforske, leke og lære. Forskning viser at en lang tilvenning med en nær person som kan erstatte tryggheten som foreldrene representerer, reduserer stresshormonet kortisol hos barna og gjør de mindre stresset. For å kunne etablere oss som trygge omsorgspersoner for barnet trenger vi tid. Vi trenger tid til å bli kjent med barnet, og barnet trenger tid til å bli kjent med oss. Det er gjennom dere foreldre vi blir kjent med barnets rutiner og behov. Dessuten er det positivt for foreldresamarbeidet å bli godt kjent med dere foreldre.

Å bytte avdeling kan oppleves som en stor overgang. Vi arbeider aktivt for å trygge både barn og foreldre i denne prosessen. Vi har felles utetid der barna møter voksne og barn fra andre avdelinger. Det gjennomføres hyppige besøk på tvers av avdelinger – det er ofte spennende å utforske et nytt lekemiljø. Pedagogene har overføringsmøter slik at de får kjennskap til barna som kommer til sin avdeling. Før sommeren arrangerer storbarnsavdelingene foreldrekaffe for de nye foreldrene og barna.

Kroppen er toppen

I Haugeløkka barnehage har vi «Kroppen» som fast tema gjennom året. Kroppen er et helt opplagt tema å ta for seg sammen med barnehagebarn. Alle har en kropp og barna er nysgjerrige på kroppen sin.   

Vi skal gi barna kunnskap-  og et begrepsapparat om egen kropp. Barn trenger å kjenne navn på kroppsdeler og følelser, og få lov til å snakke om kroppen. Vi skal hjelpe barna til å få et positivt og godt forhold til kropp, egne behov og nærhet. Vi skal lære om egne grenser,  slik at barna skal kunne gjenkjenne og gi uttrykk for, dersom det blir utsatt for noe ulovlig. Det er også viktig å kunne respektere grenser andre mennesker setter for seg selv og kroppen sin.

Litteratur og språk

Dette barnehageåret legger vi ekstra vekt på litteratur og språk. Høstsemesteret vil bli preget av eventyr og fortellinger, mens vårsemesteret vil ha bøker i fokus. Lek med språk i form av rim, regler og sang vil også bli vektlagt dette barnehageåret.  

Vi må legge til rette for at alle får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker, og for å utrykke egne meninger og følelser. Språk er en forutsetning for samspill, deltakelse i lek, vennskap, læring, medvirkning og lese- og skriveferdigheter.  

Møter med gode fortellinger bidrar til at barna gradvis tilegner seg fortellerkompetanse, og blir i stand til å fortelle selv. Gjennom barnelitteraturen møter barna et mer komplekst språk enn det de bruker i hverdagen. Dette kan bidra til at barna utvider språkforrådet sitt, og gir dem bedre mulighet til å utrykke ønsker, meninger og følelser. Litteratur kan bidra til å utvikle fantasien, nysgjerrigheten og gi inspirasjon til leken.  

Bruk av rim, regler, sang og dikt, gir barna mulighet til å feste seg ved språkets formside. Arbeid med de språkstimulerende tiltakene vil være med på å øke barnas språklige ferdigheter, og dermed kunne bidra til å forebygge lese- og skrivevansker 

Samarbeid

I Haugeløkka er vi opptatt av å ha et godt samarbeid med barnas hjem. Barnehagen ønsker en bred foreldremedvirkning og en god dialog om barnehagens oppgaver. Dette er viktig for barnas trivsel, og for at barn og foreldre skal oppleve en god hverdag i barnehagen. Vi ønsker innspill fra foreldrene underveis i året, slik at vi hele tiden skal vite hva dere er opptatt av. Kom gjerne med innspill til aktiviteter og tema dere mener er viktig, morsomt eller ønsker at barna skal jobbe med! Vi trenger innspill fra foreldrene, for å kunne jobbe i tråd med deres ønsker og behov.

Ut over samarbeidet med foreldrene, samarbeider barnehagen med andre instanser som andre barnehager og skoler, PPT, barnevernet og helsestasjon. Dersom det skulle bli aktuelt å søke råd hos andre instanser om et barn, blir det innhentet samtykke fra foreldre først. Vi er også partnerskapsbarnehage for Høgskolen i Østfold. Vi tar imot studenter fra barnehagelærerutdanningen.

«Vi jobber for at barna skal oppleve gode hverdager, med tilstedeværende voksne som har barna i fokus.»

Haugeløkka barnehage

Hvorfor velge oss?

Hjerte for yrket

Omsorgsfulle og trygge ansatte som er engasjerte, tilstedeværende og gode rollemodeller.

Fasiliteter

Barnehagen vår har store og fine uteområder og fine lokaler med god variasjon – noe for alle barna.

Nærområde

Haugeløkka barnehage ligger på Rolvsøy, ca 7 km fra Fredrikstad sentrum, og med skog og mark i umiddelbar nærhet.

Foreldreeid barnehage

Dette gir deg som foresatt muligheten til å påvirke barnas barnehagehverdag.

lurer du på noe?

Ta kontakt med oss

Kom gjerne på besøk om dere vil se barnehagen, eller ta en prat med oss.

Fyll inn skjema, så tar vi snart kontakt med deg!